Reprodukcia zvuku v uzatvorených priestoroch.

Zopár poznámok k reprodukcii zvuku v uzatvorených priestoroch. Tento text sa primárne zaoberá reprodebnami a vecami s tým súvisiacimi.Reprodukcia zvuku sa zdá na prvý pohľad vcelku jednoduchá. Jeden, alebo viac reproduktorov sa osadí do debny, pripojí sa zosilňovač a môže sa počúvať. To je v zásade pravda. Hrať to bude vždy. Otázkou je, či je to skutočne dobrý zvuk.Druhým prístupom môže byť snaha o absolútnu dokonalosť. Teda snaha o to, aby domáca reprodukčná aparatúra znela rovnako, ako živé hudobné teleso.Pozrime sa najskôr na prostredie, v ktorom náš elektroakustický reťazec prevádzkujeme.

Hlboké tóny v miestnosti

Žiaľ samotná reprodukcia, okrem kvality elektroakustického reťazca naráža na fyzikálne vlastnosti prostredia, ktorým sa zvuk šíri.Rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu pri teplote 20°C je približne 343m/s. Táto rýchlosť je relatívne malá a to so sebou prináša úskalia. Ľudské ucho dokáže vnímať frekvencie už od 16Hz. Dĺžka vlny pre frekvenciu 16Hz je potom 343ms-1 / 16s-1 = 21,4m. Pri domácom posluchu v bežných obývacích priestoroch je tada dĺžka takejto vlny väčšia, než sú rozmery miestnosti.Z tabuľky je vidieť, že pre frekvencie do asi 150Hz sú dĺžky vlny porovnateľné s rozmermi obvyklých domácich posluchových miestností. To má svoje dôsledky, ktoré sa prejavia na výslednej reprodukcii.Každá miestnosť má svoje svoje rezonančné frekvencie, ktoré zdôrazňuje a frekvencie, ktoré utlmuje.

"Ak si predstavíme jednoduchú pravohlú miestnosť, tak je vcelku jednoduché vysledovať jej základné frekvencie."

Každá stena sa správa ako odrazová plocha (zrkadlo)

To isté platí aj pre styk dvoch stien a styk troch stien. V takej to miestnosti sú tri základné rozmery dané protiľahlými stenami (A,B,C), tri uhlopriečky stien (D,E,F) a jedna priečna uhlopriečka (G). Vzniká tak 7 frekvencií, ktoré bude daná miestnosť zdôrazňovať

V realite je situácia zložitejšia, lebo celkovú prenosovú charakteristiku elektroakustických žiaričov v miestnosti ovplyvňuje aj ich poloha v priestore a poloha poslucháča. Taktiež sa na zvlnení priestorovej charakteristiky uplatňujú násobky základných frekvencií. V zásade, ale platí, že reproduktory je lepšie umiestňovať ku kratšej stene a nemali by byť umiestnené úplne v rohu. Taktiež väčšie miestnosti sú lepšie oproti malým.

Samozrejme, nie vždy usporiadanie miestnosti umožňuje optimálne rozmiestnenie žiaričov a polohu poslucháča. Samotnú prenosovú charakteristiku miestnosti so žiaričmi je možné stanovť meraním, alebo približne stanoviť v simulačnom programe. Výhodou simulačných programov je, že je možné jednoduchšie simulovať polohu žairičov a poslucháča, bez nutnosti sťahovať žiariče a následne robiť dielčie merania pre stanovenie optimálnej polohy.

SOUND LAB

Frekvenčné spektrum hudby

A big speaker in every sense, the 703 S2 has both the grace and power to bring every element of your music to life, from delicate nuances to monstrous bass lines

Krivky rovnakej hlasitosti

The Stribog delivers pristine, high-performance sound in any environment. Its Diamond tweeter partners with a Continuum cone to ensure revealing natural sound that will leave you speechless.

Rozsah počutelnosti

We are biologically programmed to understand the directionality of sound - if you weren't good at it, good luck not getting eaten. We are biologically programmed to understand the directionality of sound.

We are biologically programmed to understand the directionality of sound - if you weren't good at it, good luck not getting eaten.

TOP